Aşağıdaki tabloda sunulan CE işaretini gerekli kılan direktiflerin arasında yer alan;

– Üye ülkeler içerisindeya da üçüncü ülkelerde üretilenbütün yeni olan ürünlerin,

– Üçüncü ülkeler içerisinden ithal edilmekte olan kullanılmış ya daikinci el olan ürünlerin,

– Direktiflerin hükümlerine yeni ürün gibi tabi, mühim ölçüde değişikliklere uğratılmış olan ürünlerin

CE işareti taşımaları gereklidir.

CE işaretinin Gerekli Olduğu Ürünler;

1          Alçak Gerilimli Cihazlar

Alternatif akımlaradına 50-1000 voltunaralığında, doğru akımlaradına 75-1500 voltun aralığında değişmekte olan gerilimler için kullanılmak amacıyla tasarlanan elektrikli teçhizatlar,

2          Basit Basınçlı Olan Kaplar

Yakma amacınınharicinde kullanılmakta olan ve iç basınç seviyesi0.5bar’dan yüksek durumda olan, içerisine hava ya da azot gazları konularak seri şekilde üretilmekte olan kaynaklı kaplar,

3          Oyuncaklar

14 yaşından daha küçük olan çocukların oyunlarında kullanmakiçin tasarlanan ürünler ya da materyaller,

4          Yapı Malzemeleri

Yapı ilebaşka inşaat mühendislikleriçalışmalarını içermek içinbütünçalışmalarda daimi şekilde kullanılmak gayesiyle üretilen malzemeler,

5          Elektromanyetik Uyumluluk

Elektromanyetik uyumsuzluklarasebep olabilecekya da performansları bu türdeki uyumsuzluklardan etkilenebilecek elektrik ve elektronik bileşenlerikapsayan teçhizatlar ya da tesisatlarla beraber kullanılan tüm elektrik ya da elektronik cihazlar,

6          Makinalar

Makinalar şeklindeisimlendirilen: En az bir tane parçası, kumanda,uygun çalıştırıcıile güç devreleri yoluyla hareket etmekte olançeşitli parça ile gruplardan meydana gelen, malzemeleri işlemelere, taşımaya da ambalajlamalara yarayan gereçler; bir bütün şeklinde çalışmak için düzenlenip kontrol edilen makinaların montajları, yedek parça ya da gereç olmamak üzere, bir makinaya ya daçeşitli makinalar grubuna kullanıcı vasıtasıyla monte edilen vemakinaların işlevlerini değiştiren teçhizatlar, emniyet aksamı şeklindeisimlendirilen; değiştirilebilir teçhizatlarolmamaküzere, güvenlik işlevlerini gerçekleştirmek için makinalardan ayrı biçimde piyasaya sunulan ve arızayapmalarıya da hatalı çalışmalarıhalindezarar gören kimselerin sağlık ile emniyetlerinin tehlikeye girmiş olduğu parçalar,

7          Kişisel Biçimdeki Koruyucu Donanımlar

Bir ya da birden çok sağlık ile güvenlik tehlikelerine karşı korunabilmekamacıylakişiler tarafından giyinmek, takılmak ya da taşınmak gayesiyle tasarlananalet ya da araçlar, kişileri aynı anda bir ya da daha çok tehlikelere karşı koruyabilmeküzere üreticilerce bir bütün şekline getirilenpek çok alet ya da araçtan meydana gelen yapılar,belirli bir çalışmanın yapılabilmesi için korumayı amaç edinmeden taşınan ya da giyilen donanımlarlaberaber kullanılan, ayrılabilir ya da ayrılamaz özellikteki koruyucu aletlerya da araçlar, kişisel koruyucu donanımların işlevsel olarak çalışabilmesiamacıylagereken ve yalnızca bu çeşit donanımlarla beraber kullanılabilen değiştirilebilir olan parçalar,

8          Manuel Tartı Aletleri

Bir cisme etki yapan yerçekimi gücündenyararlanarak kütlesinin ya dadiğer kütlelerle ilgili büyüklüklerin, parametrelerin, miktarlarınya da karakteristiklerin tespitlerine yarayan, tartım işlemleri esnasındakullanıcıların müdahalesine gereksinim duyulmakta olan ölçüm aletleri,

9          Vücuda Yerleştirilebilen Aktif Tıbbi Cihazlar

İnsanlar için belirli birtakımhedefler(hastalıkların teşhisleri, izlenmesi, kontrol altında tutulmaları, tedavileri gibi) adına kullanılmak içintasarlanan, yalnız başına ya da başka cihazlar ve sistemler ile(hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmeleriamacıyla gerekli olan aksesuarlar ya da bilgisayar yazılımları da dâhil) beraberkullanılabilmekte olan, dışsal enerji kaynaklarıyla çalışabilen, tümüya da bir bölümü tıbbi ya da cerrahi bir müdahaleyle insan vücuduna yerleştirilen ve yerleştirilmiş olduğu yerde kalması gerekli olan araç, alet, materyal,cihazya dadiğer maddeler,

10        Gaz Yakmakta Olan Cihazlar

Cihazlar şeklindebilinen: Yemek pişirmek, ısınmak, sıcak sular elde etmek, soğutmak, aydınlatmakya da yıkamakgayesiyle kullanılan ve gerekli olduğunda normal suyun sıcaklığı 105°C’yi geçmeyen suları elde edebilmek gibi amaçlar ile kullanılmakta olanve gaz yakılarak çalışan cihazlar ya da cebri üflemeli şekilde brülörler ile teçhiz edilmekte olan ısıtma elemanları, donanım şeklindebilinen: Cebri üflemeli brülörler ile bu türden brülörlerle teçhiz edilmekte olan ısıtma elemanlarının dışında yer alan, ticari gayelerle kendi başlarına pazarlanan, gazla çalışan cihazlara takılmak içintasarlananemniyet, kontrol, ayarlama teçhizatlarıile kısmi biçimdeki montajları,

11        Sıcak Su Kazanları

Nominal çıkış kuvveti 4 kW – 400 kW arasında olup sıvı ya da gaz yakıtlarla çalışan ve yanma neticesindemeydana gelen ısıyı suya iletebilmekamacıyla tasarlanan brülörler, bileşik ünite cihazlarışeklindeisimlendirilen brülörlerin monte edilmeleri için tasarlanmış olan kazan gövdeleriniya da kazanlara monte etmek için tasarlanan brülörler,

12        Sivil Kullanım Amacı Taşıyan Patlayıcılar

Tehlikeli olan maddelerin taşınmalarına ilişkin olarak Birleşmiş Milletlerin Tavsiyesinde patlayıcı özellikte görülen ve bu tavsiyenin 1 nolu sınıfına dâhil olan materyaller ile maddeler,

13        Tıbbi Cihazlar

Cihaz şeklindebilinen: İnsanlarda, kullanıldığı zaman asli fonksiyonlarını, farmakolojik, immünolojik ya dametabolik etkiler ile gerçekleştirmeyen, insanlar üzerinde hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri ve tedavileri gibi belirli amaçlar adına üretilmekte olan her çeşit araç,cihaz, alet, materyal ya da başka maddeler, aksesuar biçimindeisimlendirilen: Kendi başlarına tıbbi cihaz olarak kabul edilmeyenancak cihazla beraber uyum içerisinde kullanılmak için üretilen parçalar,

14        Muhtemel Patlayıcı Ortamlarında Kullanılmakta Olan Ekipmanlar

Ekipmanlar şeklindebilinen: Muhtemel potansiyel ortamlarında kullanılmak için tasarlanancihazlar, makinalar, sabit ya da taşınabilir durumda olan aletler ve kontrol bileşenleri(ayrıbir görevi bulunmayan ekipmanlarile koruyucu sistemlerin emniyetli çalışmalarıadınagereken araçlar); ile muhtemel patlayıcı ortamlarında(lokalya da fonksiyonel şartlardanötürüoluşabilecek patlayıcı ortamlar) hammadde işletmelerinde kullanılan ve patlamaya sebep olan enerjilerin üretimleri, taşınmaları, depolanmaları, ölçümleri, kontrolleri ve dönüşümleriadınatasarlanan teşhis ile korunma sistemleri, koruyucu sistemler şeklindeisimlendirilen: Muhtemel patlayıcı ortamlarında kullanılmak içinmeydana getirilen; yeni başlamış patlamaları hemen durdurmaya ya da patlamaya dair alevlerile patlama basınçlarının etkilerinikısıtlamaya yarayan, bağımsız sistemler şeklinde kendi başına piyasaya sunulan tasarım birimleri, muhtemel patlayıcı ortamlarınharicinde kullanılmak içintasarlananancak patlama riskiyle alakalıbiçimde ekipmanlarınya da koruyucu sistemlerin güvenlikleri için gerekenya dasöz konusu güvenliğe katkısağlayanKontrol Cihazları, Emniyet Araçlarıile Düzenleyici Olan Cihazlar(Regülatörler),

15        Gezi Amacı Taşıyan Tekneler

Tam olarak boyu 2.5m ve 24m arasında olup uyumlaştırılmış standartlara göre ölçülmüş ve spor ile gezi amacı taşıyantasarlanmıştekneler ya da daha çok bileşenden meydana gelen kısmiolarak tamamlanantekneler, ayrı ya da tekneye monte edilen bileşenler,

16        Asansörler

Asansör şeklindebilinen: Apartmanlarile inşaatlarda belliölçülerde hizmet sunan, esnek olmayanyatay düzleme 15o’den çokolmak üzere bir açı meydana getiren raylar yönünde hareket etmekte olan kabine sahip kişilerile mallarya dainsanların zorlanmadan girebilecekleri bir kabinilekolaylıkla ulaşabilecekleri bir kumandaya sahip olmalarıdurumundayalnızca malların taşınmalarınınhedeflendiği tertibatlar, Direktifin IV nolu ekinde yer alanve asansörlerde kullanılmakta olan emniyet aksamları,

17        Ölçü Aletleri

Uluslararası Birimler Sistemlerinin uygulanmış olduğu pazarlara arz edilen ürünlerin en, genişlik, boy, ağırlık ile miktarları gibi niteliklerinitespit etmeye yarayan, kamu menfaati, kamu güvenliği,kamu sağlığı, tüketiciile çevrenin korunması, harçlar ilevergilerin toplanması, ölçüm çalışmalarında kullanılan ölçüm fonksiyonlarıniteliğindegaz sayaçları,su sayaçları (MI-001)ile hacim dönüştürücü cihazlar (MI-002), aktif biçimdeki elektrikli enerji sayaçları (MI-003), ısı sayaçları (MI-004), su dışındaki sıvıların miktarınıdevamlı ve dinamik şekilde ölçmekte olanölçüm sistemleri (MI-005), otomatik şekildeki tartı aletleri (MI-006), malzeme ölçerler (MI-008),taksimetreler (MI-007), boyutsal biçimdeki ölçüm cihazları (MI-009), egzoz gazları analiz cihazları (MI-010) ile alakalıcihazlar ve sistemleri kapsamaktadır.

18        Basınçlı Kaplar

Kaplar* şeklindebilinen: Diğer ekipmanlarla bağlantı noktalarına kadar direkt olarakdahil edilen ekler, basınç altındaki akışkanları kapsamakamacıyla tasarlanan ve imal edilen hazneler, Boru Donanımları* şeklindebilinen: Basınç sistemleriiçindeentegrasyonadına birbirlerine bağlandıkları zaman akışkanların taşınmalarıamacıyla tasarlanan borular, Emniyet aksesuarları* şeklindeisimlendirilen: Basınçlı ekipmanların limitlerin aşılmalarına karşı korumak amacıyla tasarlanan cihazlar, Basınçlı aksesuarlar* şeklindeisimlendirilen: İşlevsel fonksiyonlara sahip, basınç taşımakta olan hazneleri olan cihazlar, Montajlar(donanımlar)* şeklindeisimlendirilen: Üreticiler tarafından, entegre ile fonksiyonel bütün meydana getirmesiamacıyla montajları yapılan basınçlı ekipmanlarınmuhtelif parçaları,

19        Yolcu Taşıma Amacı Taşıyan Kablo Üzerinde Hareketli Araçlar

Vagonları kablolarla çekilmekte olan demiryolları, çekişin bir veya daha çok kabloyla sağlanan tekerlekler ya dadiğer taşıma vasıtalarıüstüne monte edilen araçları olan başkaaraçlar, Kabinlerinin bir ya da daha çok kabloyla kaldırılmış olduğu ya da yerlerinin değiştirildiği teleferikler; gondollar ve telesiyejler, Uygun araçlara sahip olan kullanıcıların kablolaryoluylaçekilen teleskiler, kablolu olarak yolcu taşıma amacı taşıyan kullanımlaradına hizmetveren tesisatlar, kablolu olarak yolcu taşıma amacı taşıyan kullanımlar için piyasada bulunan alt sistemler ile emniyet parçaları,

20        İn Vitro Tıbbi Tanılara Ait Cihazlar

İnsanlar açısındanbellibirtakımgayeler(hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri, hafifletilmeleri gibi) amacıyla kullanılmak içintasarlanan, tek başına ya da başka cihaz ve sistemlerle(hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmesi amacıylagereken aksesuarlar ya da bilgisayar yazılımları da dahil) beraber kullanılan,insanda kullanıldığında asli işlevlerini farmakolojik, immünolojik ya dametabolik etkiler ile gerçekleştirmeyen, tek başına ya da birlikte kullanılmalarına bakılmadan in vitro tıbbî tanılara dair işlemleradına insanların vücudundan alınmış örneklerin irdelenmesi gayesiyle tasarlanmış, ayıraç ürünü, ayıraç (reaktif), kontrol materyali, kalibratör, kit, ekipmanaraç-gereçya da sistem bilhassa in vitro tanılara dair işlemlerinde yukarıdakiler ileberaber kullanılmak amacıyla tasarlanan aksesuarlar,

21        Telsiz İle Telekomünikasyon Terminal İle İlgili Ekipmanlar

Telekomünikasyon Terminalle İlgili Ekipmanlar Şeklinde Anılan: Haberleşmeleri gerçekleştiren ya da ulusal telekomünikasyon şebekelerin ara yüzünedirektya dadolaylı herhangi biçimde bağlanmak amacıyla tasarlanan cihazlarya da ilgili parçaları, Telsiz Ekipmanları olarak bilinen: Uzaydan yayılmakta olan telsiz dalgalarının iletimleriya da alımlarıvasıtasıyla haberleşmeyi gerçekleştiren cihazlarya da ilgili parçaları.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.