CE Belgesi Gerektiren Direktifler ve Açıklamaları

1-Alçak Gerilim Cihazlarına Ait Yönetmelik Alternatif akımlar adına 50-1000 volt arasında doğru akım için,

75-1500 volt arasında değişim gösteren gerilimlerde kullanılmak için tasarlanan elektrikli teçhizatlar,

2-Basit Basınçlı Kaplara Ait Yönetmelik Yakma amacının dışında kullanılmakta olan ve iç basınç seviyesi 0.5 bar’dan daha fazla olan, içerisine hava ya da azot gazları konulmak için seri şekilde üretilmiş kaynaklı kaplar,

3-Oyuncaklara Ait Yönetmelik 14 yaşından küçük olan çocukların oyunlarında kullanmak için tasarlanan ürünler ya da materyaller,

4-Yapı Malzemelerine Ait Yönetmelik Yapı ile başka inşaat mühendislikleri işlerini kapsamak kaydıyla bütün işlerde daimi şekilde kullanılmak için üretilen malzemeler,

5-Elektromanyetik Uyumluluklara Ait Yönetmelik Elektromanyetik uyumsuzluk oluşturabilecek ya da performansları bu çeşit uyumsuzluklardan etkilenebilecek olan elektrik ya da elektronik bileşenleri içeren teçhizatlar ya da tesisatlarla beraber kullanılan tüm elektrik ya da elektronik cihazlar,

6-Makine Emniyetine Ait Yönetmelik Makineler şeklinde isimlendirilen: En az bir bölümü, kumanda ile güç devreleri yoluyla hareket eden çeşitli parça ile gruplardan meydana gelen malzemeyi işlemeye, taşımaya ya da ambalajlamayı sağlayan gereçleri; yalnız başına kullanıldığı zaman ulaşılan gayeyi sağlamak adına, bir bütün şeklinde çalışmak kaydıyla düzenlenen, kontrolü sağlanan makinelerin montajları, yedek parçalar ya da gereçler olmamak üzere, bir makineye ya da çeşitli makineler grubuna ya da bir traktöre kullanıcılarca monte edilen makinelerin işlevlerini değiştiren teçhizatlar. Emniyet Aksamları şeklinde isimlendirilen: Değiştirilebilir teçhizatlar olmamak üzere, güvenlik işlevlerini meydana getirmek üzere makinelerden ayrı biçimde piyasaya sunulan ve arızalanmaları ya da hatalı çalışmaları halinde, maruz kalan kimselerin sağlık ile emniyetlerinin tehlikeye girdiği parçalar,

7-Kişisel Koruyucu Donanımlara Ait Yönetmelik Bir ya da birden çok sağlık ile güvenlik tehlikelerine karşı korunmak amacıyla kimselerce giyilmek, takılmak ya da taşınmak için tasarlanan alet ya da araçlar. Kişiyi aynı zamanda bir ya da daha çok tehlikelere karşı korumak maksadıyla üreticiler tarafından bütün durumuna getirilmiş pek çok alet ya da araçtan meydana gelen bütünleri ifade eder. Belirli bir çalışmanın yapılması amacıyla koruma gayesi olmaksızın taşınan ya da giyilen donanımlarla beraber kullanılan, ayrılabilir ya da ayrılamaz özellikteki koruyucu aletler ya da araçlar. Kişisel Koruyucu Donanımların işlevsel bir biçimde çalışabilmesi adına gereken ve yalnızca bu çeşit donanımlarla beraber kullanılabilir değiştirilebilen parçalar,

8-Otomatik Olmayan Tartı Aletlerine Ait Yönetmelik Cisimlerin o cisme etki yapan yerçekimi gücünden yararlanarak kütlesinin ya da öteki kütlelerle ilişkili büyüklüklerin, parametrelerin, miktarların ya da karakteristiklerin saptanmasını sağlayan ve tartım işlemleri boyunca kullanıcıların müdahalelerine gereksinim sağlayan ölçüm aletleri,

9-Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlara Ait Yönetmelik İnsanlar tarafından belirli birtakım gayeler (hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri gibi) adına kullanılmak için tasarlanan, yalnız başına ya da başka cihazlar ile ve sistemlerle (hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmeleri için gereken aksesuarlar ya da bilgisayar yazılımları da dâhil) beraber kullanılabilen, dışsal olan enerji kaynaklarıyla çalışabilen, bütünü ya da bir bölümü tıbbi ya da cerrahi müdahaleyle insan vücuduna, doğal vücut girişine ya da boşluğuna yerleştirilen, yerleştirildiği yerde de kalması gerekli olan araçlar, aletler, cihazlar, materyaller ya da diğer başka maddeler,

10-Gaz Yakan Cihazlara Ait Yönetmelik Cihazlar şeklinde bilinen Yemek pişirmek, ısınmak, sıcak su elde etmek, soğutmak, aydınlatmak ya da yıkamak gayesiyle kullanılan ve gerekli olduğunda, normal suyun sıcaklığı 105°C’yi geçmeyen su elde edebilmek gibi gayelerle kullanılan, gaz yakılarak çalışan cihazlar ya da cebri üflemeli brülörler ile bu brülörler ile teçhiz olunan ısıtma elemanları. Donanımlar şeklinde bilinen: Cebri üflemeli brülörler ile bu çeşit brülörlerle teçhiz olunan ısıtma elemanlarının haricinde kalan, ticari hedeflerle kendi başlarına pazarlanan, gaz yakılan cihazlara takılmak için tasarlanan ya da monte edildiği zaman böyle cihazları oluşturan emniyet, kontrol ile ayarlama teçhizatları ile bunların kısmi şekildeki montajları,

11-Yeni Sıcak Su Kazanlarına Ait Yönetmelik Nominal çıkış kuvveti 4 kW – 400 kW aralığında olan, sıvı ya da gaz yakıt ile çalışan ve yanmanın neticesinde meydana gelen ısıyı suya iletebilmek amacıyla tasarlanmış olan brülöre bileşik ünite. Cihaz şeklinde isimlendirilen: Brülörün monte edilebilmesi amacıyla tasarlanan kazan gövdesini ya da kazana monte edebilmek için tasarlanan brülör,

12-Sivil Kullanımı Amaç Edinen Patlayıcılara Ait Yönetmelik Tehlikeli olan maddelerin taşınmalarıyla ilgili Birleşmiş Milletlerin Tavsiyelerinde patlayıcı özellikte olan ve tavsiyelerin 1 nolu sınıfına dâhil olan materyaller ile maddeler,

13-Tıbbi Cihazlara Ait Yönetmelik Cihaz şeklinde bilinen: İnsanlarda kullanıldığında asli fonksiyonlarını, farmakolojik, immünolojik ya da metabolik etkiler ile sağlamayan, insanların üzerinde hastalıkların, teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri ve tedavileri gibi belli gayeler adına üretilen her çeşit araçlar, cihazlar, aletler, materyaller ya da öteki diğer maddeler. Aksesuar şeklinde isimlendirilen: Kendi başlarına tıbbi cihaz olarak sayılmayan ancak cihazla beraber ve uyum içerisinde kullanılmak üzere üretilen parçayı ya da parçaları,

14-Muhtemel Patlayıcı Ortamlarında Kullanılan Ekipmanlara Ait Yönetmelik Ekipmanlar şeklinde bilinen: Muhtemel potansiyel ortamlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan makinalar, cihazlar, taşınabilir ya da sabit aletler, kontrol bileşenleri (özerk olarak bir görevi bulunmayan ekipmanların ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışmaları adına gereken araçlar); muhtemel patlayıcı ortamlarında (lokal ya da fonksiyonel şartlardan ötürü oluşabilecek patlayıcı ortamlar) ve ayrı ya da bileşik biçimde, hammaddelerin işlemesinde kullanılmakta olan kendi tutuşma potansiyelleriyle patlamaya sebep olabilecek enerjilerin üretimleri, taşınmaları, depolanmaları, ölçümleri, kontrolleri ve dönüşümleri için tasarlanan teşhis ile korunma sistemleri. Koruyucu olan sistemler şeklinde isimlendirilen: Muhtemel patlayıcı ortamlarında kullanılmak için meydana getirilen; yeni başlamakta olan patlamaları hemen durdurmaya ya da patlama alevleri ile patlama basınçlarının etkilerini kısıtlamaya yarayan, bağımsız sistemler şeklinde yalnız başlarına piyasaya sunulan tasarım birimleri. Muhtemel patlayıcı ortamları haricinde kullanılmak kaydıyla tasarlanan ancak patlama riskiyle alakalı biçimde ekipmanların ya da koruyucu sistemlerin güvenliği adına gereken ya da bu güvenliklere katkı sağlayan Kontrol Cihazları, Emniyet Araçları ile Düzenleyici Olan Cihazlar (Regülatörler),

15-Gezi Teknelerine Ait Yönetmelik Tam boyu 2.5m ve 24m aralığında olan; söz konusu boyu uyumlaştırılmış standartlara göre ölçülen ve spor, gezi amacı taşıyacak şekilde tasarlanmış olan Tekneler. Gövde veya bir ya da daha çok bileşenden meydana gelen Kısmi Olarak Tamamlanmış Olan Tekneler. Ek II de ifade edilen, ayrı ya da teknelere monte edilen bileşenler,

16-Asansörlere Ait Yönetmelik Asansör şeklinde bilinen: Apartmanlar ile inşaatlarda belli ölçülerde hizmet sunan, esnek olmayan, yatay olan düzleme 15o’den çok bir açıyı meydana getiren raylar istikametince hareket eder kabine sahip kişiler ile malların; ya da kişilerin zorlanmadan girebilecekleri kabine ve kolaylıkla ulaşabilecekleri bir kumandaya sahip olmaları durumunda yalnızca malların taşınmalarının hedeflendiği tertibatlar. Direktifin IV nolu ekinde bilinen ve asansörlerde kullanılmakta olan Emniyet Aksamları,

17-Basınçlı Ekipmanlara Ait Yönetmelik  Kaplar* şeklinde bilinen: Diğer ekipmanlarla bağlantı noktalarına değin doğrudan ekler dâhil belli bir basıncın altında akışkanları kapsamak adına tasarlanmış, imal edilmiş olan hazneler,

Boru Donanımı* şeklinde bilinen: Basınç sistemleri içinde entegrasyon adına birbirlerine bağlandığında akışkanların taşınmaları için tasarlanan borular,

Emniyet aksesuarları* şeklinde isimlendirilen: Basınçlı ekipmanların müsaade edilen limitlerin aşılmalarına karşı korumak amacıyla tasarlanan cihazlar,

Basınçlı aksesuarlar* şeklinde isimlendirilen: İşlevsel fonksiyonlara sahip, basınç taşımakta olan hazneleri mevcut cihazlar,

Montajlar (donanımlar)* şeklinde isimlendirilen: Üreticiler tarafından, entegre ile fonksiyonel olarak bir bütünü meydana getirmesi adına montajları yapılan basınçlı ekipmanların muhtelif parçaları,

*Azami şekilde izin verilebilen PS basınç oranı 0.5 bar’dan fazla olmak koşuluyla,

18-In vitro (Vücudun Dışında Kullanılan) Tıbbi Tanı Cihazları İnsanlar olarak belirli birtakım hedefler (hastalıkların teşhisleri, kontrol altında tutulmaları, izlenmeleri, tedavileri, hafifletilmeleri gibi) için kullanılmak amacıyla tasarlanan, yalnız başına ya da başka cihazlar ile ve sistemlerle (hedeflenen işlevlerin yerine getirilebilmeleri için gereken aksesuarlar ya da bilgisayar yazılımları da dahil) beraber kullanılan, insanlarda kullanıldığında asli işlevlerini immünolojik, farmakolojik ya da metabolik etkiler ile oluşturmayan, yalnız başına ya da birlikte kullanılmalarına bakılmadan, in vitro tıbbî tanı işlemleri adına insanların vücutlarından alınan örneklerin irdelenmesi gayesiyle tasarlanan, ayıraçlar (reaktif), ayıraç ürünleri, kalibratörler, kontrol materyalleri, kit, ekipman, araç, gereç ya da sistemler. Bilhassa in vitro tanı çalışmalarında yukarıdakiler ile beraber kullanılmak kaydıyla tasarlanan aksesuarlar,

19-Telsiz ile Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları  Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları şeklinde bilinen: Haberleşmeyi gerçekleştiren ya da ulusal telekomünikasyonlara ait şebekelerin ara yüzlerine doğrudan ya da dolaylı herhangi bir biçimde bağlanmak amacıyla tasarlanan cihazlar ya da ilgili parçaları. Telsiz Ekipmanları şeklinde bilinen: Uzaydan yayılmakta olan telsiz dalgalarının iletimleri ya da alımları yoluyla haberleşmeleri gerçekleştiren cihazlar ya da ilgili parçaları,

20-İnsanları Taşımak İçin Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatlarına Ait Yönetmelik Vagonları kablolarla çekilen demiryolları ile çekme işinin bir veya daha çok kabloyla gerçekleştiği tekerlekler ya da diğer taşıma araçlarının üzerine monte edilen araçları var olan başka vasıtalar, Kabinlerin bir ya da daha çok kablolarla kaldırıldığı ya da yerlerinin değiştirilmiş olduğu teleferikler, gondollar ile telesiyejler. Uygun araçlara sahip olan kullanıcıların kablolar vasıtasıyla çekildiği tele-skiler.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.