Yetkili Kuruluş : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İlgili AB Direktifi : Machinery
İlgili Yönetmelik : 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

makine ce belgesi
makine ce belgesi

Makinalarda CE Belgesi

Dünya pazarlarının 1/3’üne sahip Avrupa Birliği Makine üretim sektörleri 170.000 firma ile3.3 milyonun üstünde çalışanlarıyla Avrupa’nın en rekabetçi ve büyük sektörlerinden biri durumundadır. Makinelerden kaynaklı kaza risklerini en aza indirgemek Avrupa Birliği’nin vazgeçilmez politikalarındandır. Makinelerin CE İşareti taşımaları o makinelerin 2006/42/AT Makine Yönetmeliğinde temel sağlık ile güvenlik gerekliliklerine uymuş olduğunu ve söz konusu makinelerin AEA içinde satılabileceğini göstermektedir.  Makine Yönetmelikleri makineleri, değiştirilebilir ekipmanları, güvenliğe yönelik aksamları, kaldırmaya yardımcı teçhizatları,  zincirleri, halat ile kayışları, mekanik aktarım tertibatları ile kısmi olarak tamamlanmış makinaları kapsamaktadır.

Eğer ürünler, Makina Yönetmeliği içerisinde riskli biçimde, 23 kategoride tarif edilen makinalardan biriyse ve bütün temel sağlık ile güvenlik gerekliliklerini içeren AT Harmonize Standartlarına uymuyor ise onaylanmış kuruluşların uygunluk bakımından değerlendirme faaliyetleri yürütmesi zaruridir. Eğer Onaylanmış Kuruluşlar ürünlerin uygunlukları hususunda ikna olmuşsa Ce Belgesi ismini verdiğimiz, AT Tip irdelemesi Sertifikası ya da Tam Kalite Güvence sertifikaları olan belgeyi yayınlayarak uygunluklarını onaylar.

Onaylanmış kuruluşların rolleri ne olursa olsun üreticiler AT Uygunluk Beyanıyla teknik dosya düzenleyerekuygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek mecburiyetindedir ki bu koşullar hukuki şekilde bağlayıcı durumdadır.

Makina üreticisi olanlar Teknik Dosya hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerekir?

Makina üreticisi olanların hazırlayacak oldukları teknik dosyalar en az aşağıda yer alan bilgi ile belgeleri kapsamalıdır.

    Makinanın genel olarak tanımı.

    Makine ile parçalarının çizimlerini içeren ayrıntılı imalat dokümantasyonları.

    Makinanın temel gerekliliklere uygun olduklarınıispatlayacak hesaplamalar, deneylerinneticeleri, ayrıntılı çizimler.

    Elektriksel güvenlik–LVD test raporları.

    Makinalar için risk değerlendirmeleriile aşağıda yer alan dokümanlar.

        Makinalara uygulanacak olan temel gereklilikler listesi.

        Koruyucu önlemlerin açıklamaları

    Kullanılan standartlar ilesöz konusu standartların içerdiği temel gereklilikleriortaya koyan belgeler.

    Makinalaradına talimatların kopyası.

    Gerekli olduğu durumlarda söz konusu makinaların imalatlarında kullanılmakta olan komponentlerin AT uygunluğa dair beyanlar.

    AT uygunluğa dair deklarasyonun kopyası.

Bunların yanındabütün bileşenlerile bağlantı elemanlarının ya da tamamlanmış makinaların testlerinin yapılıp raporların teknik dosya içerisindebulunması, aynı şekildesöz konusu teknik dosyanın üreticilerya da yetkili temsilcilerincesaklanmaları gerekmektedir.

Makinalar içerisinde AT Uygunluk Beyanları hangi verilerikapsamalıdır?

Başarılı olarak değerlendirme sonucunda üreticilerimizin elinde yer alanteknik dokümantasyon ürünlerin yönetmelikteki temel gerekliliklere uygunluğunu gösterir özellikte olmalıve,

Üreticininya da yetkili temsilcinin ismiile adresi

    Teknik dosyayı hazırlamak ile yetkili olan, ülkemizdeya da topluluklarda yerleşik olması gerekli kimseninismiile adresi

    Kodlamaları, fonksiyonları, modeli, markası,seri numarası tipidâhil olmak kaydıyla makinaların tarifi

    Makinaların söz konusu yönetmeliğin ( 2006/42/AT ) ya da kapsamlarına girmiş olduğubaşka yönetmeliklerin ana gerekliliklerini karşıladıklarının beyanı

Gerekli olduğunda, Ek IX’daifade edilen AT Tip irdelemesini yapmış Onaylanmış Kuruluşun ismi, adresi ile kimlik numarasıyla AT Tip İnceleme Belge numarası

Gerekli olduğunda, Ek X’daifade edilen Tam Kalite Güvence Sistemlerini onaylayan Onaylanmış Kuruluşlarınismi, adresi ile kimlik numarası,

Gerekli olduğunda, söz konusu yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği biçimiyle, kullanılmakta olan uyumlaştırılmış standartlara atıflar

Gerekli olduğunda,   kullanılan başka teknik standartlarile şartnamelere atıflar

    Beyanların yeri ile tarihi

    İmalatçılar veya yetkili temsilcileri adına beyanları hazırlama yetkileri verilmiş olan kimsenin kimlik bilgileri ile imzasını içermesi gerekir.

CE İşaretleri Makinalara ne şekilde iliştirilmelidir?

Makinalara iliştirilen CE işareti aşağıda bulunan görseldeki ölçülere sadık kalınarak iliştirilir. Dikey olarak uzunluk en az 5 mm olmalı fakat küçük boyutlarda bulunan makinalar da söz konusu uzunluk değiştirilebilmektedir.

Tam Kalite Güvenceye dair modül kullanılıp CE belgelendirilmiş makinalarda CE İşaretlerinin bitişiğine Onaylanan Kuruluşun kimlik nosu yazılması gerekir.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.