ce belgesi

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknikle ilgili mevzuat uyumu kapsamında 1985 senesinde benimsemiş olduğu Yeni Yaklaşım Politikası çerçevesinde hazırlanmış 23 tane Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı içine dâhil olan ürünlerin,söz konusu direktiflere uygun olduklarını ve gerekentüm uygunluk bakımından değerlendirme çalışmalarından geçtiklerini gösterir bir birlik nişanesidir. CE işareti, ürünlerin amaçlarına uygun olarak kullanılması durumunda insan, can ile mal güvenlikleri, hayvan ve bitki varlıklarıyla çevreye duyarlı olunarak zarar vermeyeceklerini, başka bir deyişle ürünün güvenilir bir ürün olduğunu gösterir bir işareti ortaya koymaktadır.

CE işareti Avrupa Birliğinin (AB) teknikle ilgili mevzuatları uyumkapsamında malların serbest dolaşımlarının tam manasıylagerçekleştirilmesihedeflenerek ürünlerdeki teknik yapılara ilişkin mevzuatları daha genel ve basit düzeye getirmek amacıyla 1985 senesinde benimsemiş olduğu Yeni Yaklaşım Politikası çerçevesinde hazırlanmış Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı içerisinedâhil olan ürünlerin,söz konusu direktiflere uygun durumda olduklarını ve gerekli görülen tüm uygunluğu değerlendirme çalışmalarından geçtiklerini,güvenlik,sağlık, tüketiciile çevrenin korunmalarının gerekli olduğuna dair şartlar açısından uygunluğu ifade eden Conformité Européenne sözcüklerinin ilk harflerinden meydana gelen birliğin işaretidir.

Üreticilerin garanti bildirimi olan vebir manada da söz konusu ürünlerin pasaportu şeklinde de ifade olunan CE Belgesi, kalite belgesi anlamına gelmez. CE işareti, üzerinde bulunmuş olduğu ürünlerin insanların, hayvanların, bitkilerinsağlıkları ve güvenlikleriyle ilgili çevreye dair zarar vermeyeceklerini garanti altına alıp Avrupa Ekonomik Alanı’nın genelinde yalnızca tek bir işareti kullanılmayı sağlar.

CE işareti, tüketicilerin topluluklarca emniyetli biçimde sınıflandırılmış ürünlerin tespitini kolay hale getirmekte ve CE işaretini bulunduran ürünler, tüketicilere yüksek kalitedeki ürünlerin sunulmasını gerçekleştirmekamacıyla, etiket,ambalajile emniyetle alakalı standartlara uygunluğuifade etmektedir.

CE işaretleme sisteminde, uygunluk açısından değerlendirme metotlarının, ürünlerin özellikleriile taşımış oldukları risk oranlarına dikkateden modüler anlayış uygulanmaktadır. Ürünlerin tasarım ile üretim aşamalarında ilgili olan direktiflere uyduklarınıtespitedair modüllerden en az bir tanesinin uygulanmasının zorunluluğuvardır. A’dan H’ye kadar türlü riskleri içerenmodüller, ürünleri tehlike derecelerine göre sınıflandırmaktadır. Düşük risk içerenürünler adına uygunluk değerlendirmeleri için gereken test ile belgelendirmeler üreticilerce yapılmaktadır. Riskiyüksek olan ürünlerdeyse testle belgelendirmelerin, AB ülkeleri tarafından onaylanan kuruluşlarca yapılmaları gerekmektedir.

Ürünlerin kullanımları esnasındameydana gelebilecek kaza halinde, Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birisi tarafından ürünün gerekliliklereuyulmadığıortaya konulursa, üreticilerin CE simgesini kullanabilmeleriadına gerekliönlemleri aldıklarını ve sebebinhatalı kullanımdan gerçekleştiğiniispatlamaları gerekmektedir. Bu sebeple üreticiler, ürün sorumluluklarının kendilerinde bulunduklarını unutmamalı ve ürün ile ilgili bütün bilgilerin yer aldığı Teknik Dosya’yı hatasız ve eksiksiz hazır hale getirmeli, üretilmiş olduğu tarih itibariyle de on yıl süreyle saklamalıdırlar.

Üreticiler üretmiş olduklarını pazara sunarlarken, söz konusu ürünlerin ve üretim evrelerinin yönetmeliklerdekibütün hükümlere uygunluklarını sağlamak ve gereken tüm önlemleri almak zorundadırlar. Bu önlemlerin başlıcalar şunlardır;

İlgili yönetmeliklerde yeralan prosedürlere uygunluk bakımından değerlendirmeye dair işlemlerigerçekleştirmekya da yaptırmak.

Teknik dokümantasyonların hazırlanmalarını sağlamak.

AB Uygunluk Beyanı’nın düzenlenmesi.

Üye ülkelerdeki tüketicilerle son kullanıcıların kolaylıkla anlayabilecekleribiçimde kullanım talimatlarıile güvenlik verilerinin sunulması.

Aşağıda ifade edilen izlenilebilirlik gerekliliklerinin karşılanması.

Teknik Dosya ile AB Uygunluk Beyanı’nın 10 yıl süreyle saklanması (İlişkili yönetmeliklerde farklı olarak tarif edilmedikçe). Ürünlerin üzerlerinde parti,tipile seri numaralarınıbir arada bulunduran bir tanımlamanın sağlanmasının gerekliliği. Ürünlerinüzerlerindeya da ürün ile birliktesunulandokümanların üzerlerinde üreticilerin ismi, tescilli ünvanlarıya da tescilli markalarının görünebilmeleri gerekir.

CE İşaretinin ürünlerin üzerlerine iliştirilmeleri.

CE işaretini elde etme:

CE işareti, yetkili olan bir kuruluşça verilmemektedir. Üreticiler ürünlerine kendileri iliştirirler. Eğer ürünleri risk taşımıyorsa, ürünlerin temel gerekliliklerine uygunluklarını kendileri beyan edebilirler.Bu sebeple üreticilersöz konusu büyük sorumluluğu, güven ilkelerini sarsmayacak biçimdeyerine getirmeleri gerekmektedir. AB mahkemelerinde uygunlukları beyan edilerek temel gereklilikleri sağlamadıklarıtespit edilen ve piyasadan toplatılmış ürünlerle alakalı, üreticilere uygulanacak olan cezai yükümlülüklere ilişkin birçok davanın devam ettiği bilinmektedir.

Ürünleri riskli ise; ürünlerin temel gerekliliklere uygunluklarının incelenmesi, onaylama metoduyla yapılmaktadır. Ürünlerin,risk derecelerine bağlı biçimde, ilgili olan Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve Avrupa Birliği’nin de resmi olaraktanıdığıbir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından irdelenmesi ve gereken testlerin yapılıpsöz konusu kuruluşça onaylanmaları gerekmektedir.

Üreticiler kendi ülkeleriveya başka üye ülkelerdeki resmi tanınırlığıbilinen herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilirler. AB ülkeleri içerisinde CE işareti olmayan risk taşıyanbir ürünü, üye ülke üreticileri kendi ülkelerinde kullanamazlar. Buna dair güvence, üye ülkelerin ilgili Bakanlıklarının kontrolünde bulunmaktadır. Onaylanan Kuruluşların yasal şekilde yetkilendirilmiş olmaları (akredite edilmeleri) gerekmektedir. Söz konusu kuruluşlar belli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşan ve yalnızca o hususlarda inceleme yapabilme yetkilerine sahip olmaktadırlar. Taşeron kullanabilmektedirler ve uygunluk bakımından değerlendirme işlemlerini ‘Modüler Yaklaşım Sistemi’ne göre yapmalıdırlar. Gerçekleştirecekleri işlemlerde de tarafsız davranmakzorunlulukları bulunmaktadır.

CE Belgesi İşaretinde GerçekleşenSahtekârlık Vakaları:

Teknik olan ürünlerin Avrupa içerisinde serbest dolaşımlarıadınaneredeyse vize belgesi vazifesi gören CE işaretinin ürünler üzerine yasadışı biçimde konulmuş oldukları da gözlemlenmektedir. Buradakihedef Avrupa’nın dışında üretilmekte olan ve standartlar konusunda uygunluk sağlamayan ürünleri gümrük birliği sahalarına sokmaktır.Ülkemiz de ifade edilensöz konusu durumdan ciddi manada zarar görmektedir. Fransızca ’da ‘Conformité Européenne’ sözcüklerinin kısaltılması durumunda olan CE’nin, ‘China Export’ (Türkçe Çin ihraç malı) ifadesinin kısaltması biçiminde orijinalinden ayırt edilmeyecek boyut ile biçimde ürünlerin üzerlerine markalanması bilinmekte olan bir vakadır. Sahtekârlığıgerçekleştirenlerböylelikle kendilerini savunacak olan hukuki zeminioluşturmaya çalışırlar.

Bir başka durum ise, ürünler teknik doküman hazırlanmaksızın CE-İşaretiyle markalanmalarıdır. Güvenlikle ilişkili yönetmelik ve standartlara uygunsuzluklarısaptanan ürünlerin öncelikle üreticilerden teknik dokümanları istenilmekte, 15 gün içinde teknik dokümanlar Avrupa mahkemelerine ulaştırılmaz ise ürünlerin satışları durdurulabilmekte, gerekli olduğunda kullanıcılardan geri çağrılabilmektedir. Söz konusu durumlarda üreticilerya da onların Avrupa’da bulunan temsilcileri tazminat talepleriyle Avrupa’da tekrar ürün pazarlayamama tarzında yaptırımlarla karşılaşabilirler.

© 2000-2018 Tum hakları CE Belgesine aittir.
  
YENI NESIL INTERNET HIZMETLERI A.S.